LEGE nr. 566 din 9 decembrie 2004
a cooperaţiei agricole

EMITENT
  • PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.236 din 22 decembrie 2004Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Capitolul I Dispoziţii generale


Articolul 1

Prezenta lege stabileşte cadrul legal al organizării şi funcţionării cooperaţiei în agricultură.


Articolul 2

Cooperativa agricolă reprezintă o asociaţie autonomă de persoane fizice şi/sau juridice, după caz, persoană juridică de drept privat, constituită pe baza consimţământului liber exprimat de părţi, în scopul promovării intereselor membrilor cooperatori, în conformitate cu principiile cooperatiste, care se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei legi.

LEGE nr. 164 din 22 iulie 2016
pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

EMITENT
  • PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articolul I

Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.236 din 22 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 1. - Prezenta lege stabileşte cadrul legal al înfiinţării, organizării şi funcţionării cooperaţiei în sectorul agroalimentar."
2. La articolul 4, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"(2) Cooperativele agricole de gradul 1 sunt persoane juridice constituite, după caz, din persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi/sau întreprinderi familiale, definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare.